Clínica de Olhos Imagem

Clínica de Olhos Imagem

Exames Computadorizados, Olftamologia, Fundoscopia, Retinoscopia eTonometria.


Q.8, Cl 21, Ljs 3/7
Sobradinho (73036-110) - Distrito Federal
Brasil


61-3387 6002


ID: 365367 - R:50

View Map

Keywords: clínica imagem, olhos, exames vista, sobradinho df, clínica, receituário, lentes, imagem, retinoscopia, olftamologia, fundoscopia, exames, tonometria

Report this ad